රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර

June 20, 2017 | 5:54 pm    0   309

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර

By Editor

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාදීමට මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව රජයේ සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල විධායක පරිපාලන, කළමනාකරණ සහ වෘත්තීමය තනතුරු වල නිලධාරීන්ට සහනදායි පදනම මත මෝටර් රථ බලපත්‍ර ලබාදීමට මුදල් අමාත්‍යංශය මගින් නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇත.

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණයක් අනුව එම නව චක්‍රලේඛ නිකුත් කර ඇත. එම නව විධි විධාන ජුනි 10 වෙනි දිනෙන් පසුව නිදහස් කරනු ලබන වාහන සඳහා පමණක් අදාල වන බව මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: