රෝහිත රාජපක්ෂ පෙම්වතියත් එක්ක ජිම් ගිහින්

April 14, 2017 | 4:00 pm    0   371

රෝහිත රාජපක්ෂ පෙම්වතියත් එක්ක ජිම් ගිහින්

රෝහිත රාජපක්ෂගේ පෙම්වතිය ගැන දැන් කවුරුත් දන්නවානේ. මොවුන් දෙදෙනාගේ ආදරය ගැන ගොඩක් දෙනෙක් කිවුවේ කවදත් නොවෙනස් ආදරයක් කියලයි.

ඉතින් මේ දෙදෙනාගේ ඒ නොවෙනස් වූ ආදරයේ ඡායාරූප එකතුවක් අපි පළ කරන්න හිතුවා. මේ ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඡායාරූප කිහිපයක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: