ලංකාව යුරෝපා වෙළඳපොළ දිනයි

May 15, 2017 | 10:00 am    0   320

ලංකාව යුරෝපා වෙළඳපොළ දිනයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජීඑස්පී බදු සහනය ලබාදීමට යුරෝපා වෙළෙඳ සහ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ කමිටුව තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව බදු සහනය ලබාදීම සඳහා සිදු වන ක්‍රියාදාමයේ අවසාන අදියර මේ වන විට සපුරා ඇත.

යුරෝපා කොමිසම හා යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව මේ සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබූ අතර මෙම තීරණය හා සම්බන්ධ ඉදිරි කටයුතු ලබන සතියේ සිදු කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: