ලෝටස් වටරවුමෙන් ගාලුපාර වසාදැමේ.

August 25, 2017 | 5:07 pm    0   509

ලෝටස් වටරවුමෙන් ගාලුපාර වසාදැමේ.

ගාලු මුවදොර මාර්ගය ලෝටස් වටරවුම අසළින් වසාදමා ඇති බව වාර්තා වේ.

අබාධිත රණවිරුවන් පිරිසක් පවත්වනු ලබන විරෝධතාවක් හේතුවෙන් මෙලෙස එම මාර්ගය වසාදමා ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: