වසර 2017 වන විට පෘතිවියේ සම්පූර්ණ රාත්‍රී අධි විස්ථෘත සජීවී චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපය

April 18, 2017 | 11:00 am    0   344

වසර 2017 වන විට පෘතිවියේ සම්පූර්ණ රාත්‍රී අධි විස්ථෘත සජීවී චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපය

වසර 2017 වන විට අපගේ පෘතිවියේ සම්පූර්ණ රාත්‍රී අධි විස්ථෘත සජීවී චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපයක් නාසා ආයතනය විසින් එළිදක්වා තිබෙනවා.රාත්‍රී කාලයේ පෘතිවිය ආලෝකමත් වන ප්‍රදේශ වල සමීප අවස්ථා ඔබට නැරඹිය හැකියි.මෙය නාසා වෙබ් අඩවිය වන www.nasa.gov තුලින් බාගතකොට ගත හැක.(මෙහි දැක්වෙන්නේ එහි සාම්පලයකි)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: