වැඩිවූ බස් ගාස්තු මෙන්න

June 23, 2017 | 3:41 pm    0   402

වැඩිවූ බස් ගාස්තු මෙන්න

වාර්ෂික බස් ගාස්තු සංශෝධනය අනුව සිදු කල නව බස් ගාස්තු සංශෝධනය ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

එම සංශෝධනයට අනුව මෙතෙක් පැවති බස් ගාස්තුව 6.28% න් ඉහල නවන ලදී. ඒ අනුව මෙතෙක් පැවති අවම බස් ගාස්තුව වූ රුපියල් 9 බස් ගාස්තුව රුපියල් 10 දක්වා ඉහල දමා ඇත.

මිට අමතරව අධිවේගී මාර්ග වල බස් ගාස්තු ද වැඩිවී ඇත. ඒ අනුව සංශෝධිත අධිවේගී මාර්ග බස් ගාස්තු මෙසේය.
මහරගම – ගාල්ල රුපියල් 410
මහරගම – මාතර රුපියල් 500
කඩුවෙල – මාතර රුපියල් 520
කොළඹ – මාතර රුපියල් 520
කඩුවෙල – ගාල්ල රුපියල් 430
කඩවත – මාතර රුපියල් 540
කඩවත – ගාල්ල රුපියල් 440

සංශෝධිත සාමාන්‍ය බස් ගාස්තු මෙසේය.

වැඩිවූ බස් ගාස්තු

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: