විගමණික පවුල් වල දූදරුවන් 2878 රුපියල් ලක්ෂ 557ක ශිෂ්‍යත්ව ලබාදෙයි

December 12, 2016 | 9:39 am    0   951

විගමණික පවුල් වල දූදරුවන් 2878 රුපියල් ලක්ෂ 557ක ශිෂ්‍යත්ව ලබාදෙයි

විගමණික පවුල් වල දූදරුවන් වෙනුවෙන් පවත්වන ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන යයතේ 2016 ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 2878 වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 557ක් ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබෙන බව විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය පවසයි.

බස්නාහිර පළාතේ සහ සබරගමු පලාතේ දූදරුවන් වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව ලබා දෙන අතර එහිදී 895 දෙනෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 17,275,000/-ක මුදලක් පිරිනැමීමට නියමිතව තිබේ. එහිදී බස්නාහිර පළාතේ දරුවන් 692 සහ සබරගමු පළාතේ දරුවන් 203 සඳහා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීමට නියමිත අතර ඒ අනුව පළාත් දෙකෙහිම 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් දරුවන් 273 දෙනෙකු සහ අ.පො.ස උ/පෙළ සමත් දරුවන්548 දෙනෙකු හා උසස්පෙළ සමත් දරුවන් 74 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා තිබේ.

මෙහිදී 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් දරුවන් වෙනුවෙන් රුපියල් 15,000/-ක මුදලක් සහ අ..පො.ස උ/පෙළ සමත් දරුවන් වෙනුවෙන් රුපියල් 20,000/-ක මුදලක්ද උසස්පෙළ සමත් දරුවන් වෙනුවෙන් 30,000/-ක මුදලක් පිරිනමනු ලබයි.

2016 වසරේදී ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනට අනුව 2878 දෙනෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 55,770,000/-ක ශිෂ්‍යත්ව ලබා දෙනු ලැබේ. මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන යටතේ බස්නාහිර පළාතේ 692, දකුණු පළාතේ 352, සබරගමු පළාතේ 203, මධ්‍යම පළාතේ 310, උතුරු මැද පළාතේ 205, වයඹ පලාතේ 338, ඌව පළාතේ 75, නැගෙනහිර පළාතේ 636, උතුරු පළාතේ 42 වෙනුවෙන් මෙම මුදල වෙන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: