විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන වල අරාක්ෂවට පියවර

September 14, 2017 | 4:02 pm    0   453

විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන වල අරාක්ෂවට පියවර

විද්‍යුත් වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන සහ ඒවායේ පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ගැටළු හඳුනාගෙන අදාල නියාමන හා නිතී රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීමට එම කොමිෂන් සභාව සැලසුම් කර ඇත.

මේ සඳහා වන මහජන අදහස් හා යෝජනා විමසීමක්ද සිදු කෙරේ. මේ සඳහා වන ලිඛිත අදහස් දැක්වීම් ඔක්තෝම්බර් 4 වැනි දින දක්වා ඉදිරිපත් කල හැකිය.

පහත ලිපියේ සඳහන් කරුණු වලට අදාලව එම යෝජනා ශ්‍රී ලංකා මහජන කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: