වෙනස්ම අකාරයේ ගීතයක්.. අහලම බලන්න

වෙනස්ම ආකාරයේ ගීත අහන්න කැමති අයට පමණි.
ඔයත් අහලම බලන්න ..

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =