වෝක්ස්වැගන් සමාගම ඉදිකිරීම සඳහා එළඹෙන ජනවාරි 3 වනදා කුලියාපිටියේදී මුල් ගල තබයි

December 29, 2016 | 1:30 pm    0   923

වෝක්ස්වැගන් සමාගම ඉදිකිරීම සඳහා එළඹෙන ජනවාරි 3 වනදා කුලියාපිටියේදී මුල් ගල තබයි

ජාත්‍යන්තරයේ ප්‍රමුඛ මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන වොක්ස්වැගන් සමාගමේ ශාඛාවක් ඉදිකිරීම සඳහා එළඹෙන ජනවාරි 3 වැනි දා කුලියාපිටියේ දී මුල්ගල තබන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිකිරීමත් සමඟ සෘජු හා වක්‍ර රැකියා රාශියක් ද නිර්මාණය වන අතර, මෝටර් රථ නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම ලබාගැනීමේ අවස්ථාව ද මෙරට තරුණ ප්‍රජාවට හිමිවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: