සංශෝධිත පළාත් පාලන පනත් කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය

August 2, 2017 | 2:43 pm    0   367

සංශෝධිත පළාත් පාලන පනත් කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පළාත් සභාවල ඡන්දය එකම දිනයකදී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති සංශෝධිත පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කිරීමටත්, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කිරිමටත් කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ පුවත්පත් සාකච්චාවේදී සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ඇමති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: