සහනාධාර ඉල්ලා අඟුනකොළපලැස්සම පාරට බහී.

August 9, 2017 | 4:28 pm    0   281

සහනාධාර ඉල්ලා අඟුනකොළපලැස්සම පාරට බහී.

සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා නොදීම සම්බන්ධව විරෝධය පළකරමින් අඟුනකොළපැලැස්ස ප්‍රදේශයේ ජනතාව විසින් අද දින අඟුනකොළපැලැස්ස නගරයේ විශාල උද්ගෝෂණ ව්‍යාපාරයක් දියත් කර ඇත.

විරෝධතාකරුවන්ගේ හැසිරීම හේතුවෙන්, ඒ මොහොතේ සියලුම ගමනාගමන කටයුතු සඳහාද දැඩි බාධා ඇතිවූ බව අපගේ නියෝජිතවරයෙක් මාර්ගයෙන් ඉරිදා apple වෙත තොරතුරු අණාවරණය විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: