සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගය 19 දා

November 7, 2016 | 11:27 pm    0   1042

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගය 19 දා

සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගය ලබන 19 වැනි දා දිවයින පුරා පිහිටි විභාග මධ්‍යස්ථානවලදී පැවැත්වෙන බව විභාග කොමසාරිස් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර මහතා සඳහන් කරයි.

විභාග මධ්‍යස්ථාන 1,217කදී පෙ.ව. 9.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා මෙම විභාගය පැවැත් වෙන අතර අයදුම්කරුවන් 155,834ක් පෙනී සිටීමට නියමිතය.

සියලුම් අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රවේශ පත්‍ර මේ වන විට විදුහල්පතිවරුන් වෙත තැපැල් කර යවා ඇති අතර ප්‍රවේශ පත්‍ර නොලද විදුහල්පතිවරුන් වේ නම් හෝ මෙම විභාගය පිළිබඳ යම් විමසීමක් වේ නම් පහත සඳහන් දූරකතන අංක වෙතින් විමසීම් සිදු කළ හැකි බව කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.
ක්ෂ්ණික ඇමතුම්- 1911

පාසල් විභාග සංවිධාන හා ප්‍රතිඵල ශාඛාව – 011 2784208 / 011 2784537 / 011 3188350 / 011 3140314

ෆැක්ස් අංකය – 011 2784422
Read 16 times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: