සිංහල කතා කරන්න පටන් ගත්ත google

December 19, 2016 | 2:31 pm    0   1056

සිංහල කතා කරන්න පටන් ගත්ත google

google translate හරහා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සිංහල යෙදුම් සොයනා අයට එම පරිවර්තන අර්ථය සහිතව සිංහල භාෂාවෙන් සවන්දීමේ හැකියාව එම සමාගම විසින් අලුතෙන් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

එම සමාගම අදහස් කරන්නේ භාෂා පරිවර්තනයේදී මෙම යාවත්කාලීනය බොහෝ පිරිසකට උපකාරී වනු ඇති බවත්, ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට මේ හරහා විශාල උදව්වක් ලැබෙනු ඇති බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: