හංකිති දහතුන බලන්න මහරගම තරුණ සේවා රඟහලට ඔබත් එන්න

March 10, 2017 | 11:01 am    0   364

හංකිති දහතුන බලන්න මහරගම තරුණ සේවා රඟහලට ඔබත් එන්න

පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය සහ අරුණළු කණ්ඩායම විසින් සංවිධානය කරන ජයන්ත චන්ද්‍රසිරිගේ හංකිති දහතුන වේදිකා නාට්‍ය බලන්න මහරගම තරුණ සේවා රඟහලට ඔබත් එන්න

දිනය – මාර්තු 11 (හෙට)

දර්ශන වේලාවන් – සවස 06.30

හංකිති දහතුන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: