හිනාවෙන මකුණෙක්

April 17, 2017 | 10:00 am    0   322

හිනාවෙන මකුණෙක්

සොභාදහම කියන්නෙම ලස්සන රටාවක්. ඒ තුළ එක එක රටා තියෙන සත්ත්වයින් ජීවත් වෙනවා. ඒ අතරේ අපිට හම්බුනා හිනා වෙන මකුණෙක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: