2017 වසරේදී පොලිතින් සහ සෘජුෆෝම් කෑම ඇසුරුම් තහනම්

December 27, 2016 | 12:45 pm    0   1004

2017 වසරේදී පොලිතින් සහ සෘජුෆෝම් කෑම ඇසුරුම් තහනම්

මහ ජනතාවගේ සෞඛ්‍යයට අහිතකර බාල ප්‍රමිතියේ කෑම ඇසුරුම් කරන පොලිතින් කොළ, කවර, සෘජුෆෝම් කෑම පෙට්ටි, ප්ලාස්ටික් වතුර සහ බීම බෝතල් නීතියෙන් තහනම් කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතින අතර 2017 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කරවන බවත් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ කේ. එච්. මුතුකුඩආරච්චි මහතා පවසයි.

ඉහත සඳහන් කල ද්‍රව්‍ය වලට අමතරව මයික්‍රෝන 40ට අඩු පොලිතින් භාවිතයද තහනම් කරනුලබන අතර, පොලිතින් වෙනුවට දිරායන ප්ලාස්ටික් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීමට පත්කරන ලද මෙම විශේෂඤ කමිටුවේ නිර්දේශය මත අවශ්‍ය රෙගුලාසි ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කෙරෙනු ඇත. කෙසේ වෙතත් මේ සඳහා මහ ජනතාවට සූදානම් වීමට කාලයක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: