25000 රථ වාහන දඩයට කැබිනට් අනුමැතිය

August 10, 2017 | 3:10 pm    0   544

25000 රථ වාහන දඩයට කැබිනට් අනුමැතිය

රථ වාහන වැරදි කිහිපයක් වෙනුවෙන් වූ දඩය රුපියල් 25000 දකවා වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

ඒ අනුව කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවූ වැරදි මෙසේය.

  1. රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව රිය ධාවනය
  2. රක්ෂණ බලපත්‍රයක් නොමැති වීම
  3. බීමතින් රිය ධාවනය
  4. දුම්රිය හරස් මාර්ග ඔස්සේ නොසැළකිළිමත්ව රිය ධාවනය

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: